Mbrojtja Sinjalizuesve | KSK
Mbrojtja e sinjalizuesve

Zyrtar Përgjegjës për Sinjalizim në Sekretariatin dhe Qendrën e Situatave të Këshillit të Sigurisë së Kosovës

Besmire Hykolli

Asistente Administrative në Qendrën e Situatave të Këshillit të Sigurisë së Kosovës
Besmira.hykolli@rsk-gov.net
+381 38 200 15 604

Sinjalizues nënkupton çdo person i cili raporton ose shpalos informacione për një kërcënim ose cenim të interesit publik në kontekstin e marrëdhënies së vet të punës në sektorin publik ose privat.

Ligji nr. 06/L-085 për mbrojtjen e sinjalizuesve
LIGJI NR. 06/L-085 PËR MBROJTJEN E SINJALIZUESVE (rks-gov.net)

Rregullore (QRK) – Nr. 03/2021 për përcaktimin e procedurës për pranimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit
RREGULLORE (QRK) – Nr. 03/2021 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS PËR PRANIMIN DHE TRAJTIMIN E RASTEVE TË SINJALIZIMIT (rks-gov.net)

Udhëzuesi për mbrojtjen e sinjalizuesve
Handbook Shqip.cdr (zka-rks.org)

Skedarët për shkarkim
Formular për raportimin në interes publik